mandag 24. oktober 2016

Gjesteblogg: The Best Way is the Norway, av Eirik J. Irgens


Denne gjestebloggen er skrevet av Eirik J. Irgens. Han er utdannet lærer med hovedfag i pedagogikk og med doktorgrad i organisasjonsendring, og arbeider på NTNU som professor i utdanningsledelse.


The Best Way is the Norway

For et drøyt år siden holdt jeg et innlegg på "Nasjonal Opplæringskonferanse for vidaregåande opplæring". I salen var stortingspolitikere (mange fra utdanningskomiteen var til stede), fylkespolitikere, administrative ledere i fylkeskommunene, og andre som arbeider med og for videregeande opplæring. Altså mange viktige beslutningstakere.

Jeg brukte anledningen til å appellere for at vi må samles om å skape "den norske veien" for å utvikle skolen, og at vi, i stedet for å la oss fascinere av hva andre nasjoner har utrettet, bør utnytte og viderutvikle det beste i den norske kulturen og i samarbeidsmodellen partene i arbeidslivet har utviklet gjennom mer enn hundre år.

På sitt beste er dette en tradisjon som hever sannsynligheten for vellykket utviklingsarbeid, og som samtidig skaper tillitsfulle relasjoner gjennom praktisk samarbeid.

Jeg viste til hva internasjonale utdanningsforskere har uttalt om norsk utdanning, advarte mot å bli blind for styrken i egen kultur, og brukte uttrykket "det er fisken som sist oppdager vannet".

Jeg poengterte videre at:

• Skoleutvikling uten lærernes aktive medvirkning er fånyttes.

• Top-down-styring av skolen er en dårlig strategi.

• Tillitsvalgte kan og bør ta en aktiv rolle i utviklingen av egen skole, noe som ikke innebærer å late som det ikke er legitime interessemotsetninger ("Det går an å skille mellom "røde og grønne soner").

• Sterk ledelse i norsk skole er å lede gjennom dialog.

• Uenighet om "røde områder" må ikke få stoppe lokal utvikling, det kan i så fall gå ut over elevene.

• Indviduelle kompetanseløft har begrenset verdi. En del av midlene som går til individuelle "lærerløft" bør i stedet gå til skoler og grupper av lærere som ønsker å skape utvikling gjennom samarbeid.

Ludvigsenutvalget, den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen om lærerrollen, Stortingsmelding 28 Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet er bare noen eksempler på at det skjer mye positivt i norsk utdanningspolitikk.

Samtidig vet vi at det er i de enkelte skoler jobben må gjøres, herunder det lokale utviklingsarbeidet, og at det er til dels store ulikheter mellom skoler og mellom lærere innad i samme skoler.

Uansett sier jeg som Andy Hargreaves:

The best way is the Norway!


(Bildet er klipp fra presentasjonen min på konferansen.)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les utdrag fra Eirik J. Irgens nye bok "Skolen. Organisasjon og ledelse, kunnskap og læring" (Fagbokforlaget, 2016) her.

Skolen. Organisasjon og ledelse, kunnskap og læring, Irgens, Eirik J.

søndag 23. oktober 2016

Boktips: Om tilpasset opplæring i engelsk for elever med dysleksi


"Om tilpasset opplæring i engelsk for elever med dysleksi" er et nytt hefte fra Dysleksi Norge. Det er et udekket behov for kunnskap på området. Dysleksi Norge ønsker med dette heftet å dele sine erfaringer og sin kunnskap på området.

Gjennom heftet håper de at lærere skal få kunnskap om hvorfor elever med dysleksi har vansker med å lære engelsk, hva de bør være oppmerksom på når de underviser i engelsk og hvordan engelsk bør tilpasses for dyslektikere.

Du finner mange og gode praktiske tips til hvordan du kan tilrettelegge engelskundervisningen. 

Boka er delt inn i seks deler:

Kapittel 1: Hva er dysleksi?
Dysleksi er en spesifikk lese- og skrivevanske. At en vanske er spesifikk, innebærer at vansken er innenfor et spesielt område. I dette tilfellet vil det være vansker i forhold til å utvikle lese- og/eller skriveferdigheter, og dette skyldes ikke undervisningskvalitet eller lavt evnenivå. Med strenge kriterier finner man mellom 3 - 5% av Norges befolkning som har dysleksi.

Kapittel 2: Mestring
Som lærer til elever med lese- og skrivevansker vil kanskje din viktigste oppgave være å gi elevene oppgaver som de mestrer, og strategier som hjelper dem å nå sine mål. På den måten kan du støtte opp under en positiv mestringsfølelse, og hjelpe elevene mot kunnskap om hvordan de selv kan lære.

Kapittel 3: Hvordan undervise i engelsk?
Når vi introduserer et nytt skriftspråk, vil den dyslektiske elevs utfordringer kunne forsterkes ytterligere. Som lærer må du ta hensyn til elevens vansker, og legge til rette for læring slik at eleven kan lære på best mulig måte. Det må være et mål at eleven skal kunne følge kompetansemålene i engelsk, for igjen at eleven skal sikres lik rett til utdanning som andre elever.

Kapittel 4: Grunnleggende lese- og skriveopplæring i engelsk
God leseopplæring på engelsk er lik god leseopplæring på norsk. Elevene må få opplæring i å skille mellom bokstaver og bokstavlyder, de må lære seg å trekke sammen lyder, de må automatisere lydbildene og så må de lære grunnleggende stave- og rettskrivningsregler. I tillegg trenger de å utvikle et adekvat vokabular. Et stort vokabular er av avgjørende betydning for leseutviklingen.

Kapittel 5: Å lese i engelsk
Leseflyt er av liten betydning dersom eleven ikke forstår ordene som leses. Den generelle regelen er at før eleven starter lesingen av en tekst, skal nye og ukjente ord gjennomgås og forklares. Dersom eleven er forberedt på innholdet i teksten, vil dette øke forståelsen og bedre motivasjonen.

Kapittel 6: Å skrive i engelsk
Engelsk er det språket som brukes mest når det gjelder å kommunisere på tvers av land og verdensdeler. Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig gjelder også for elever med dysleksi. Derfor er det nødvendig å tirettelegge undervisningen i engelsk for å støtte opp under utviklingen av skriveferdigheter.


Heftet ble første gang utgitt i 2012 med Marianne Grønner som prosjektleder. Denne utgaven er bearbeidet av spesialpedagogene Vigdis Woll Lothe og Vidar Waaler på oppdrag fra Dysleksi Norge.

Heftet koster 200 kroner, (150 kroner for medlemmer og skoleabonnement) og kan bestilles hos Dysleksi Norge. Send en epost til: post@dys.no 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les også:

DysleksiRåd: Første norske app med info til deg med lese- og skrivevansker, mattevansker eller språkvansker
- I appen DysleksiRåd får du tips om alt fra hjelpemidler til rettigheter. Med denne kan du også lese medlemsbladet til Dysleksi Norge på nettbrett og mobil.

Boktips: "Dysleksivennlig skole - et brukerperspektiv på god skole"
- Dette er Dysleksi Norges største og viktigste satsing; Dysleksivennlig skole. Elever har ikke bare dysleksi i norsktimene, eller i små grupper. De har dysleksi i alle fag hele dagen. Hjemme og på skolen. Derfor er det viktig at alle lærerne har kunnskap om dysleksi og vet hva som er best for den enkelte elev. Og derfor er denne boka en viktig ressurs

Boktips: "Språk og dysleksi" av Turid Helland
- Boka "Språk og dysleksi" av Turid Helland handler om sammenhenger mellom språkutvikling og utvikling av dysleksi. Et hovedbudskap i boka er at risikofaktorer for å utvikle dysleksi kan avdekkes i førskolealder, og at tiltak bør settes i verk allerede da. Den er basert på aktuell forskning der biologiske, kognitive, symptomatiske kjennetegn på dysleksi blir framstilt og som viser til hvordan miljøet kan påvirke disse faktorene.

lørdag 22. oktober 2016

På tide å skrote PISA: JA eller NEI?


På tide å skrote PISA: JA eller NEI?

SV, Senterpartiet og Utdanningsforbundet mener at vi bør slutte med PISA-undersøkelsene i norsk skole. At kunnskapsministeren er uenig er ikke overraskende, men han er likevel åpen for å diskutere innretningen og hyppigheten på PISA-testene. Han sier samtidig at det er en veldig skadelig symbolpolitikk.

Spørsmålet blir derfor om PISA-undersøkelsene har noen framtid i norsk skole.

Jeg inviterer med dette til debatt på Lærerbloggen. Hvilke argumenter taler for at vi bør fortsette, og hvilke argumenter taler for at vi ikke bør fortsette? Er testing på denne måten i det hele tatt nyttig for skolen? Ligger det et læringspotensial i dette, eller bidrar det bare til å synliggjøre forskjellene mellom land?

Hvis du enten er for eller mot PISA inviterer jeg til meningsutveksling på Lærerbloggen. Send ditt bidrag til: martin.johannessen@nionett.no. Innleggene vil bli publisert fortløpende.

Sterk kritikk
Etter at utdanningsselskapet Pearson fikk innpass i PISA har kritikken økt. I 2014 vant Pearson anbudet om rammeverket for PISA 2018. Ifølge pressemeldingen fra selskapet betyr det “å definere hva som skal måles i PISA 2018, hvordan dette skal rapporteres, og hvilken framgangsmåte som vil bli valgt i utviklingen av tester og spørreskjemaer”.

Det er med andre ord store penger å tjene på testing. Men er det bra for elevens læring? Flere skolefolk er kritiske til undersøkelsene og hvordan de er organisert.

– Pearson bidrar til panikken rundt såkalte dårlige skoleresultater, noe som er grunnlaget for deres eget globale marked. De stiller diagnosen, og så selger de medisinen, sa Svein Sjøberg, professor emeritus, til Utdanningsnytt i 2015.

– PISA og Pearson er en svært dårlig kombinasjon. Begge fremmer en usunn, barnefiendtlig, anti-intellektuell avhengighet av standardisert testing, skriver utdanningsprofessor Diane Ravitch i samme artikkel.

– Utdanningssektoren blir sett på som en potensielt lukrativ sektor hvor man kan tjene penger. Men en tankegang om at utdanning kan og bør være et sted for å tjene penger, fordreier hele hensikten med utdanning, skriver Susan L. Robertson, professor i sosiologi og utdanning ved University of Bristol,  også i samme artikkel.

For eller mot?
– Senterpartiet foreslår å melde norske elever av Pisa-testene. Det viser seg gjennom de 16 årene vi har deltatt at vi egentlig ikke har oppnådd noe som helst. Vi oppnår i dag omtrent det samme resultatet som da vi begynte, sier skolepolitisk talsperson i Sp, Anne Tingelstad Wøien.

Skolepolitisk talsperson i Høyre, Henrik Asheim, mener Sp-forslaget vitner om at partiet går baklengs inn i fremtiden. – Jeg synes forslaget er usedvanlig dårlig, sier han.


— Nå har vi hatt PISA i 16 år. Og jeg tror det er riktig å si at det har ført til en ensretting av norsk skole. Resultatene har egentlig blitt brukt veldig politisk for å bane vei for reformer nesten uansett hva de måtte inneholde, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

– Jeg synes resonnementet til Sp er oppsiktsvekkende. De sier at siden vi ikke har oppnådd bedre resultater på 16 år, så bør vi melde oss ut. Det synes jeg er en fryktelig dårlig idé, sier Torbjørn Røe Isaksen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PISA:
  • Programme for International Student Assessment (PISA) er et internasjonalt prosjekt i regi av OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling).
  • Målet er å kartlegge 15-åringers ferdigheter i lesing, matematikk, naturfag og fra 2012 også problemløsing.
  • PISA kartlegger også elevenes læringsstrategier, motivasjon og selvoppfatning. Elevene svarer også på hvordan de oppfatter forhold ved skolen, som arbeidsmiljøet i klassen.
  • Undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år. Første gang var i 2000. Norge har deltatt siden starten.
  • Neste undersøkelse blir publisert i desember.

torsdag 20. oktober 2016

Undervisningsopplegg: "De modigste jeg vet" - nettserie om psykisk helse


De modigste jeg vet er en ny nettserie om psykisk helse beregnet på skolen. Det er organisasjonen Sommerfugleffekten som står bak opplegget. Opplegget består av seks videoer med tilhørende undervisningsopplegg i form av refleksjonsspørsmål.

Det er en øvelse i å tørre å by på seg selv. Gjennom enkle teknikker og verktøy kan barn og voksne trene seg opp til det viktigste av alt - å uttrykke egne følelser.

Disse seks episodene, der unge mennesker byr på seg selv og forteller sin historie, åpner for dialog og samtale i klasserommet om vanskelige tema. Dermed kan dette være en god måte å trene seg opp på å få et språk og utløp på hvordan vi har det, hvordan vi kan se og ta vare på hverandre. Alt dette er kun en treningssak.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Episode 1: Mobberens perspektiv
Ruben og Marius er idag kompiser, men slik har det ikke alltid vært. Marius var en av de som mobbet Ruben. Hør deres historie om det viktige vendepunktet vi alle kan lære noe av.

Her finner du refleksjonsspørsmålene knyttet til episoden.
Episode 2: Fosterhjem
Kathrine kommer fra et hjem med omsorgssvikt, og da hun var 14 år ønsket hun å flytte i fosterhjem. I dag driver Kathrine egen organisasjon for å hjelpe andre unge.

Her finner du refleksjonsspørsmålene knyttet til episoden.
Episode 3: Spiseforstyrrelse
Hilde forteller om det å ha spiseforstyrrelse, hva som utløste det og hva som har hjulpet henne tilbake til et godt liv. Hør historien som Hilde formilder sterkt og rørende.

Her finner du refleksjonsspørsmålene knyttet til episoden.
Episode 4: Høysensitiv i turbosamfunn
Ida-Michelle var bare 15 år da hun møtte veggen. Å være høysensitiv er veldig utfordrende i et samfunn som har stort press og høyt tempo. Hør historien til Ida-Michelle som ikke taklet dette.

Her finner du refleksjonsspørsmålene knyttet til episoden.
Episode 5: Omsorgssvikt
Vilde er kun 11 år gammel når moren dør av kreft. Da flytter hun og søsteren til en alkoholisert far. Vilde blir den 'voksne' og må ta vare på seg selv og søsteren. Hør den sterke historien og konsekvensen av å ikke bli sett og hørt.

Her finner du refleksjonsspørsmålene knyttet til episoden.
Episode 6: Å tørre å være seg selv
Hvem er vi? Hvordan finner vi ut hvem vi egentlig er? Hva vil det si å være seg selv? Hvorfor kritiserer vi av og til de som er modige og skiller seg ut, med å være den de er? Og hva hvis det er tabu, privat eller flaut?

Her finner du refleksjonsspørsmålene knyttet til episoden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Det er Inger Lene Stordrange og Silje Marie Strandberg som står bak organisasjonen Sommerfugleffekten. De driver med formidling av personlige historier gjennom undervisning, dokumentar, nettserier og filmsnutter. Fokus er psykiatri, tabubelagte tema, undervisningstilbud til skoler, helsevesen og bedrifter.

Følg Sommerfugleffekten på Facebook!

Høytlesing fremmer god språkutvikling


Visste du at høytlesing er bra for barnas språkutvikling og språkforståelse? Når du leser lærer barna hva ordene betyr, og hvordan en historie er bygget opp. Å lese for små barn støtter utviklingen av barnas egne leseferdigheter.

Lesekompetanse er et vidt begrep. Det omfatter alt fra avkoding og forståelse, til å innhente informasjon fra ulike kilder, å velge, vurdere, tolke og analysere kritisk. Lesekompetanse innebærer at elevene kan forstå, bruke, reflektere over og engasjere seg i skrevne tekster, for å kunne nå sine mål, utvikle sine kunnskaper og evner og delta i samfunnet.

“Lesekompetanse er både en viktig del av dagliglivet og en nødvendig kompetanse for å kunne fungere i samfunnet, både sosialt, i utdanning og i arbeidslivet, skriver Astrid Roe i boken “Lesedidaktikk”. “Samtidig er det en svært komplisert prosess som er påvirket av mange faktorer, som alle er med på å avgjøre hvor vellykket lesingen skal bli”.

Høytlesing er en aktivitet som bør strekke seg langt utover det å lese for barna hjemme før de begynner på skolen. Du bør fortsette å lese så lenge barna vil høre. På skolen bør du som lærer lese høyt for elevene gjennom hele skoleløpet, både i skoletiden og på SFO. Høytlesing bør være en integrert del av skrive- og leseundervisningen.
Hva sier forskningen?

Elevenes lesekompetanse er altså knyttet til høytlesing. Lesekompetansen utvikler seg i løpet av skoletiden. Fra enkle tekster som rim og regler, til romaner som handler om livets store spørsmål.

- Det er all grunn til å tro at høytlesing fremmer en god språkutvikling, selv om også mange andre faktorer spiller inn, sier professor i lingvistikk ved Universitetet i Oslo, Kristian Emil Kristoffersen.

I en stor undersøkelse, der forskere har fulgt 19 000 barn født på begynnelsen av 2000-tallet, viser det seg at de som regelmessig ble lest høyt for, utviklet seg raskere og bedre enn andre barn.

– Å bli lest for som liten har en merkbar og målbar effekt på hvordan barnets hjerne bearbeider historier og forbedrer språkforståelsen, sier John Hutton ved Cincinnati Children’s Hospital Medical Center.

Det er imidlertid ikke nødvendig å presse på for at barnet skal lære seg å lese flere år før skolestart, dersom barnet ikke er interessert selv. Etter noen år har barn som lærer å lese veldig tidlig, ikke store fordeler foran barn som følger vanlig leseopplæring
Høytlesing i klasserommet

“Høytlesing kan være velegnet til å etablere en varig klasseromskultur for lesing. Høytlesing er ikke avhengig av den enkelte elevs evne eller vilje til å lese selv, den gir alle elevene lik tilgang til teksten, og alle blir ferdig med leseaktiviteten samtidig”, skriver Utdanningsdirektoratet på sine nettsider. “Læreren har mulighet for å stoppe opp og samtale med elevene om personer, hendelser og handlinger, skape undring, refleksjon, identifikasjon og invitere elevene til å gjøre sammenligninger.”

God leseopplæring innebærer også at alle lærere er rollemodeller som formidler til elevene sine noe om hva de leser i fritiden, som for eksempel at de deler gode historier, leser korte utdrag som en har lagt spesielt merke til eller gjenforteller noe av det de har lest. Leseglede smitter!
Boktips

Mange leser høyt for barna når de spiser, men det bør ikke være den eneste gangen i løpet av skoledagen at dette skjer. Å lese høyt er noe du kan gjøre i alle fag. Det finnes en bok for det meste, men det kan være vanskelig å bestemme seg for hvilke bøker du skal lese. Lesesenterets lesegledere er et godt sted å starte. De har mange og gode tips. Jeg har også laget tre lister med tips til bøker på Lærerbloggen:

Disse bøkene kan du lese høyt på barnetrinnet
Disse bøkene kan du lese høyt på ungdomstrinnet
Disse bøkene kan du lese høyt på videregående


Det er ingen grunn til å slutte med høytlesing bare fordi elevene blir eldre. Høytlesing gir en glimrende anledning til å føre ungdommen inn i litteraturens magiske verden. Dessuten gir høytlesing gode anledninger til å samtale om språk.

Lesekompetansen utvikler seg i løpet av skoletiden. For alle alderstrinn er det viktig å tilpasse valg av bøker til elevenes kunnskaper og ferdigheter til å forstå. Likevel kan du utfordre elevene, og gjennom bøkene utvikle kunnskaper og ferdigheter. Heldigvis finnes det ingen fasit på hva som er en god bok!

Barn som blir lest høyt for har mye større sjanse for å utvikle leselyst og engasjement for lesing. Det er vårt ansvar som lærere og skolefolk å sørge for at dette skjer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Språkløyper-bloggen inviterer gjestebloggere til å dele forskning, inspirasjon, informasjon eller aktuelle spørsmål som er knyttet til Nasjonal strategi for lesing og skriving 2016-2019. Bloggerne er politikere, forskere, pedagoger, forfattere og andre med kunnskap og meninger om språk, lesing, skriving og opplæring. Det er kommunikasjonsavdelingen ved Lesesenteret som driver bloggen, men gjestebloggerne står selv ansvarlig for innhold og faglige meninger i sine innlegg.

torsdag 29. september 2016

Gjesteblogg: Et kunnskapsgrunnlag for en enda bedre skole? av Eirik J. Irgens


Denne gjestebloggen er skrevet av Eirik J. Irgens. Han er utdannet lærer med hovedfag i pedagogikk og med doktorgrad i organisasjonsendring, og arbeider på NTNU som professor i utdanningsledelse.

Et kunnskapsgrunnlag for en enda bedre skole?
Jeg kom nylig ut med boka "Skolen". Jeg har siden fått en del spørsmål om hvorfor jeg ikke skriver mer om f.eks. Vurdering for læring (VFL), effektive undervisningsformer, Lesson Study, Profesjonelle læringsfellesskap (PLF) og andre tilsynelatende gode ideer og arbeidsformer som mange møter for tiden i kurs og på konferanser og som del i nasjonale satsinger for å forbedre kvaliteten i skolen, for "det er jo så in i tiden".

Her kommer et forsøk på svar.

De bøkene er allerede er skrevet! Og det er allerede skrevet ganske mange.

"Skolen" handler derimot om hvordan skolen som organisasjon setter de lokale rammene og betingelsene for læreres elevrettede arbeid, hvordan disse betingelsene blir preget av ideer som kommer utenfra, ikke minst om organisasjon og ledelse, og hvordan vi selv ved hjelp av innsikt i læring og kunnskap, organisasjon og ledelse både kan forstå og forbedre vår lokale praksis. Derfor bruker jeg liten plass på VFL, PLF, Lesson Study eller andre enkeltideer og tiltak, men forsøker i stedet å bidra til et kunnskapsgrunnlag relatert til mer grunnleggende og avgjørende spørsmål som:

• Hvordan kan vi forstå hvorfor for eksempel Vurdering for læring på veien via (såkalte) skoleeiere og skoleledere i en del tilfeller ender opp som nærmest mekaniske sjekklister for hva en lærer skal gjøre? 

• Hvordan kan vi ved hjelp av ulike teoretiske perspektiver forutse og bedre håndtere de utfordringene som kan oppstå når skoler forsøker å utvikle profesjonelle læringsfellesskap og innføre arbeidsformer som for eksempel Lesson Study?

• Hva er det som gjør at lærere reagerer så sterkt i møte med forsøk på styring ovenfra?

• Hvordan utøver lærere ledelse?

• Hvilket effektivitetssyn preger de instrumentelle teoriene, og hvilke konsekvenser kan det få hvis slike teorier blir bestemmende for praksis?

• Hvilke problemer kan oppstå når ideer om klasseledelse utformet i en nordamerikansk tradisjon blir forsøkt innført i Norge?

• Hva er styrken i den nordiske og norske samarbeidsmodellen, og hvordan kan den utvikles gjennom partssamarbeid og reell medvirkning?

• Hvis vi ser lærere som kunnskapsarbeidere og lærerens oppgave ikke bare som formidler av kunnskap, men også som fasilitator for elevenes kunnskapsutvikling - hva kan vi da dra nytte av fra fagfeltet kunnskapsledelse?

• Hvordan preger mer eller mindre tatt for gitte syn på kunnskap, læring og ledelse praksis i våre skoler?

• Hva kan være nyttig å vite når skoler og ikke bare enkeltlærere, skal lære slik at ny kunnskap kommer flest mulig elever til gode?

• Hvor kommer styringsideer som NPM (New Public Management) fra, hvilke menneske- og kunnskapssyn bygger de på, og hvordan kan vi gjenkjenne slike ideer når de dukker opp i ny forkledning? (For det gjør de til stadighet.)

• Hva slags relevans har filosofi om forståelsesformer, nevrobiologisk forskning og studier av god yrkesutøvelse for arbeidet som gjøres i skole og utdanning?

• Hvorfor er humaniora og praktisk-estetiske fag viktig for utvikling av god praksis og for barn og unge som skal lære å mestre sine liv?

• Hva kjennetegner og hvordan utvikles læreres profesjonsoptikk?

• Hva er det som gjør at det oppstår store motsetninger i skole og utdanning mellom allmenne standarder og autonomi, mellom styring og frihet, mellom hierarki og flat struktur, mellom metodetvang og metodefrihet, mellom vitenskapelig evidens og praksiskunnskap – i korthet, og satt på spissen, hvorvidt læreren og lederen skal være funksjonær eller kunstner?

• Hvordan kan vi unngå "enøydhet" i utvikling av skolen, og hvordan kan ulike perspektiver på skole og utdanning sammen bidra til en bedre praksis og til bedre skoler?

• Hvilken kunnskap trenger lærere og skoleledere for å kunne utvikle og drifte sine skoler selv, heller enn å bli utsatt for stadige endringsforsøk utenfra?

Dette er kun eksempler på noe jeg mener er viktig i dag: En analysekompetanse som gjør at lærere, skoleledere, politikkutformere og andre kan forstå og håndtere grunnleggende utfordringer, og ikke bare symptomene når de dukker opp i form av nye og gamle ideer og tiltak.

Det er denne form for kunnskapsgrunnlag jeg med "Skolen" forsøker å bidra til, i et håp om at vi sammen kan forbedre de lokale betingelsene skoler, lærere og skoleledere arbeider under når de skal utvikle en enda bedre skole til beste for elevene.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les utdrag fra Eirik J. Irgens nye bok "Skolen. Organisasjon og ledelse, kunnskap og læring" (Fagbokforlaget, 2016) her.

Gjesteblogg: De praktisk-estetiske fagene må styrkes, skriver Lin Marie Holvik


Hva skal ut og hva skal inn? Innovasjon og stimulering av evnen til å skape bør inn, skriver Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken - den kulturelle skolesekken i en kommentar til Stortingsmelding 28.


Den 11. oktober skal Storingsmelding 28, Fag - Fordypning - Forståelse, behandles i Stortinget. Forslaget fra dagens regjering er ingen nye fag inn, ingen gamle fag ut. Den generelle delen av læreplanen skal imidlertid revideres. Når Gudmund Hernes tidlig på nittitallet innførte den generelle del av læreplanen sendte han et viktig signal om en ønsket samfunnsutvikling. En utvikling med det skapende og reflekterende menneske i sentrum.

Norge står nå midt i et paradigmeskrifte. Fra absolutt alle hold snakkes det om kreativitet, skaperevne, innovasjon, produksjon, ideutvikling, prosessarbeid, arbeidsdisiplin, nettworking, design og teknologi. Bortsett fra i skolen.

Nå har jeg min jobb som direktør i Kulturtanken. Vårt oppdrag er å bidra til at barn og unge møter profesjonell kunst og kultur gjennom den kulturelle skolesekken. Skolen er vår nære samarbeidspartner. Og skolen har sine praktisk-estetiske fag. Som kan romme alt vi ønsker oss. Kreativitet, skaperevne, innovasjon, produksjon, ideutvikling, prosessarbeid, arbeidsdisiplin, nettworking, design og teknologi. Om vi bare tar sjansen på å styrke dem og gi dem plass. Vårt øyeblikk er nå. Norge trenger denne kompetansen. Vi må bygge den fra ungene er små. Vi må tenke langsiktig.

Mitt ønske er at utdanningssektoren må få være med å bidra til et bærekraftig fremoverlent høyteknolgisk, innovativt, prosessorientert og skapende Norge gjennom en styrking av de praktisk-estetiske fagene. Da styrkes kulturen. Og næringslivet. Frivillighetssektoren og fornybarsektoren. Og yrkesfagene. Da styrkes by og bygd, hijab og sydvest.

Tenk hva vi kan få til sammen. En hel sektor må slippe å stå igjen uten å få være med på moroa.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lin Marie Holvik er utdannet lærer med mastergrad i organisasjon og ledelse. Hun har vært lærer, pedagogisk leder og rektor i Bergen kommune, prosjektleder og rektor ved Nordahl Grieg videregående skole, rektor ved Årstad videregående skole og er nå direktør i Kulturtanken - den kulturelle skolesekken. Holvik har som rektor vært mye brukt som foredragsholder både nasjonalt og internasjonalt, spesielt om utvikling og bruk av teknologi i skolen, og om å skape en tettere relasjon mellom skolen og samfunnet for øvrig.

onsdag 28. september 2016

Undersøkelse om lærernes arbeid med rusforebygging i skolenActis – rusfeltets samarbeidsorgan vil med dette invitere lærere som har rusmiddelundervisning (fra 7. klasse til og med videregående) til å delta i en kartlegging som dekker både undervisning med tanke på kompetansemålene i Kunnskapsløftet og de miljømessige sidene ved rusforebygging i skolemiljøet. Ofte vil det være lærere i naturfag eller samfunnsfag som har undervisning om rusmidler, men også sosiallærere er aktuelle for undersøkelsen.

Actis mener at rusforebygging ved skolen og i undervisning er viktig for å forebygge senere bruk. Stortingsmelding. 28 (2015–2016) Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet skal behandles i stortinget nå i oktober og de ønsker gjennom undersøkelsen å sette det rusforebyggende arbeidet på agendaen.

Følg Actis på Twitter!

Undersøkelse om lærernes arbeid med rusforebygging i skolen
Actis – rusfeltets samarbeidsorgan arbeider med å redusere skadene av alkohol, narkotika og pengespill. Vi vil med dette invitere skolene til å delta i en kartlegging av arbeidet med rusforebygging fra og med 7. klasse til og med VG3. Kartleggingen dekker både undervisning med tanke på kompetansemålene i Kunnskapsløftet og de miljømessige sidene ved rusforebygging i skolemiljøet.

Bakgrunn
Elever trenger fakta og kunnskap som de opplever har en nytteverdi for dem før rusdebut, samtidig som skolene skal sørge for et trygt og rusfritt skolemiljø. Ved forebygging av rusmidler kan skolen lettere nå egne mål som at flere fullfører videregående skole, og ro og trivsel i klassen. Kartleggingen vil brukes til å kunne si mer om innhold og behov for læringsmateriell i arbeidet med rusforebygging. Tallene kan brytes ned på fylkesnivå, men ikke på kommune eller skole.

Fremgangsmåte for gjennomføring av undersøkelsen.
Om skolen ønsker å dele sine erfaringer i det rusforebyggende arbeidet, sendes lenken i e-posten videre til et utvalg av lærere ved skolen. Dette kan være lærere på 7 til 10 trinn, VG1 – VG3, og/eller lærere som har undervist i samfunnsfag-, naturfag-, KRLE, kroppsøving, eller som er kontaktlærere.

Selve undersøkelsen åpner du her.

Du kan også poste denne lenken på skolens hjemmeside:
https://no.surveymonkey.com/r/RBPRFJB

Svarene går da direkte til vår statistikktjeneste og er anonyme. Hele undersøkelsen tar om lag 5 minutter å besvare. Funnene vil bli offentliggjort i en rapport senere i år.

lørdag 17. september 2016

Undervisningsopplegg: Barn på flukt (Unicef)

Barn på flukt er et undervisningsopplegg som er egnet for elever på 5. – 7. trinn, og setter et aktuelt og brennbart tema på timeplanen. Det imøtekommer flere kompetansekrav i samfunnsfag, norsk, KRLE, matematikk og kunst og håndverk, og består av ni aktiviteter knyttet til barn på flukt og barns rettigheter. Aktivitetene egner seg for eksempel godt på FN-dagen eller i forbindelse med internasjonal uke.


Det er til sammen ni ulike opplegg. Du kan laste ned detaljerte beskrivelser av hvert opplegg ved å følge linkene under:

Tema: Alle elever er intervjuere og intervjuobjekt, og skal se på hva som gjør elevene i klassen like og ulike. Økt bevisstgjørelse om at alle barn i verden har mye til felles.

Tema: Refleksjoner og tanker om det å være flyktningbarn ved å se en film om Mustafa, og gjøre oppgaver til filmen.

Tema: Diskusjons- og refleksjonsoppgave. Elevene arbeider i par for å finne ut av et selvvalgt, ukjent land de må flytte til.

Tema: Elevene skal ta stilling til en rekke påstander om det å hjelpe mennesker i nød, og argumentere for sin mening.

Tema: Rollespill og diskusjonsoppgave. Elevene får økt kunnskap om behov og rettigheter flyktningene har.

Tema: Påstandslek og diskusjon. Bli bedre kjent med Dina, som er internt fordrevet i Syria.

Tema: Kreativ oppgave hvor man skal skrive et brev, lage tegning eller en plakat. Hvordan ville elevene tatt imot en ny elev i klassen som har flyktet?

Tema: Refleksjon og diskusjon på bakgrunn av en film fra NRK Super.

Tema: Fordypningsoppgave - forsking. Migrasjon i et historisk perspektiv. Muligheter til å bruke digitale verktøy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unicef har også flere opplegg på sine undervisningssider, og de har elevsider tilpasset de eldste elevene i barneskolen. Flere opplegg og sider er under utvikling. Alt de lager tar utgangspunkt i FNs barnekonvensjon og temaer knyttet til barns rettigheter i Norge og resten av verden.

torsdag 15. september 2016

Klasse 6B - kjente utfordringer fra elevenes hverdag
Klasse 6B - kjente utfordringer fra elevens hverdag

UNICEF Norge lanserte i 2013 fem korte filmer om mobbing og andre utfordringer i barns hverdag: Gruppepress, bruk av mobiltelefon/sms i klasserommet, skolens fadderordning, vanskelige hjemmeforhold, å være dårligst på fotballtrening. 

Selve opplegget, filmene og ressursene finner du her.

Filmene skal inspirere til samtale, rollespill og andre aktiviteter om hvordan barn forholder seg til hverandre - og hvordan hver enkelt kan bidra til at flere føler seg inkludert og verdsatt!
Hensikten med episodene i ”Klasse 6B” er å bidra til å øke elevenes forståelse og empati for hverandre så flere barn føler seg trygge, respektert, inkludert og verdsatt. Fem filmsnutter á 3-4 minutter med kjente situasjoner fra barns hverdag er utgangspunktet. 

Lærerveiledningen gir råd om hvordan filmene kan brukes og knytter situasjonene sammen med sentrale artikler fra FNs barnekonvensjon.

Alle barn har rett til et trygt miljø, og forskning viser at trygghet og trivsel er avgjørende for utvikling og læring. Derfor er det viktig med et kontinuerlig fokus på hvordan vi har det sammen.

Unicef har også flere opplegg på sine undervisningssider, og de har elevsider tilpasset de eldste elevene i barneskolen. Flere opplegg og sider er under utvikling. Alt de lager tar utgangspunkt i FNs barnekonvensjon og temaer knyttet til barns rettigheter i Norge og resten av verden.